Ödenekler ve Teşvik Konusunda Yeni Düzenleme! İşçilere Günlük 50 TL Destek…

Ödenekler ve Teşvik Konusunda Yeni Düzenleme! İşçilere Günlük 50 TL Destek…
YAYIN TARİHİ: 6.05.2021 18:00:00

Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan teşvik, destek ve ödenekler konusunda değişikliğe gidildi. Buna göre bazı işyerlerinde işçilere ücretsiz izin verilmesi halinde bu işçilere günlük 50 TL, aylık 1.500 TL nakdi ücret desteği verilecek.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6'ncı, 7'nci, 9'uncu ve 10'uncu maddelerinde 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan düzenleme ile sosyal güvenlik mevzuatında yer alan teşvik, destek ve ödenekler konusunda değişiklikler yapıldı.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAK

Yapılan değişiklikler şu şekilde açıklandı:

•    Belirtilen faaliyet sektöründe yer alan işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi mevcut olan işçilere 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izin verilmesi halinde bu işçilere günlük 50 TL, aylık 1.500 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

•    Tabloda belirtilen faaliyet sektörlerinde yer alan işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında SGK’ya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen sigortalılar için, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanacak (3.577,50 TL) sigorta primlerinin işçi ve işveren hisselerinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.


•    4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 30 uncu maddesinde belirtilen bu destekten yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekiyor.

FARKLI DESTEK VE İNDİRİMLER BİRLEŞTİRİLEMEZ

•    Bu prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

•    İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde SGK tarafından verilen ödeneklerin hesaplanması iş görmezliğin başladığı tarihten önceki 3 aylık süre dikkate alınarak yapılıyordu. Yapılan düzenlemeyle İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.

•    İşverenlere değişik Kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/ dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir.

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER