Bu Kişiler Doğrudan Yüksek Maaşla Jandarma Uzman Çavuş Olabilecek!
Bizimle iletişime geç
Haberlerim

Haberlerim

Bu Kişiler Doğrudan Yüksek Maaşla Jandarma Uzman Çavuş Olabilecek!

GÜNDEM

31 Aralık 2020 Perşembe 13:41:16

Bu Kişiler Doğrudan Yüksek Maaşla Jandarma Uzman Çavuş Olabilecek!

Köy korucularında aranan şartlar nelerdir? Köy korucularının görevleri nelerdir? Köy korucularının görev alanları nelerdir? Türkiye’ye faydaları nelerdir? İşte Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğine göre tüm detaylar…

İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 1880 güvenlik korucusunun, Jandarma Uzman Çavuş olmasına ilişkin sürecin başladığı duyurusunu yaptı.

1880 GÜVENLİK KORUCUSU JANDARMA ÇAVUŞ OLACAK!

İç İşleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasına Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama kapsamında, terörle mücadelede kahramanlıklarıyla destanlar yazan, yazmaya da devam eden güvenlik korucularından şartları tutan kişilerin  daha önceden alınan karara göre 2 bin 738’inin, jandarma uzman çavuş olarak göreve başlatıldığı açıklaması yapıldı.

Mevcut şuan hali hazırda güvenlik korucularından belirlenen şartlara uyan kişilerin 1880 tanesinin daha jandarma uzman çavuş olmasına kararı verildiği ve sürecin başlatıldığına vurgu yapılarak, “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar tüm güvenlik birimlerimiz omuz omuza kararlılıkla mücadeleye devam edecektir.” ifadelerine yer verilmiştir.

TC CUMHURBAŞKANLIĞI MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ KÖY KORUCULARI YÖNETMELİĞİ

KÖY KORUCULARI GÖREVLENDİRME VE İŞE ALINMA İŞLEMLERİ

“Köy Korucularında Aranacak Genel ve Özel Şartlar

MADDE 5 – Köy korucularında aranacak şartlar şunlardır:

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) Türkçe okur-yazar olmak,

3) Askerliğini yapmış olmak,

4) 22 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

7) Yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere karışmamış olmak,

8) İyi huylu tanınmış bulunmak ve herkesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzluklara sahip olmamak,

9) Görev yapacağı köyde ikamet ediyor olmak,

10) Görevini yapmasına engel olacak vücut veya akıl hastalığı veyahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.”

ADAYLARIN SEÇİMİ VE İŞE ALINMASI

“Madde 6 – (Değişik:RG-10/1/2012-28169)

 İhtiyar meclisince belirlenen korucuların isimleri muhtar tarafından kaymakama bildirilir. İhtiyar meclisi kararına; T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı, öğrenim durumunu gösterir belge, sağlık raporu ve 4 adet fotoğraf eklenir. Kaymakam konuyu değerlendirerek, uygun görmesi halinde onaylar ve işe alınma işlemini tamamlar. Sonuçtan, köy muhtarına bilgi verilir.

İşe alınan köy korucularına kaymakamlıkça düzenlenen kimlik cüzdanı verilir.

KORUCULARIN GÖREVE BAŞLATILMALARI

Madde 7 – İşe alınma işlemi tamamlanan köy korucusuna, tebliği müteakip, ihtiyar meclisince silah, mühimmat ve teçhizat, elbise, araç, gereç ve diğer eşyalar zimmetle teslim edilerek göreve başlatılır.”

KÖY KORUCULARININ GÖREV ALANI VE  GÖREVLERİ NELERDİR?

“GÖREV ALANLARI

Madde 8 – Köy korucularının görev alanı, görevli oldukları köyün sınırları içinde kalan alandır. Gerektiğinde mülki amir tarafından, korucuların görevli oldukları köy sınırları dışında da, görev alanları genişletilebilir.

KÖY KORUCULARININ GÖREVLERİ

Madde 9 – Köy korucularının görevleri şunlardır:

a) Köy halkının canına, ırzına, malına ve tasarruf emniyetine tecavüz edenleri belirlemek, bunları takip etmek, köy muhtarına ve en yakın jandarmaya en seri vasıtasıyla bildirmek, kaçmalarını, saklanmalarını önlemek, köy halkının ve köyün zabıta görevlilerinin de yardımıyla yakalamak,

b) Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri kaybolmadan sanıkları yakalamak,

c) Adli kolluk işleri ile ilgili olaylarda, delillerin kaybolmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

d) Yangın, sel, deprem, toprak kayması, çığ gibi tabi afetleri bilgi edindiğinde, köy muhtarına ve en yakın jandarmaya haber vermek,

e) Köyde bulunan eski hükümlülerin, sabıkalı ya da şüphelilerin iş ve ilişkilerini araştırmak, asker ve yoklama kaçaklarını takip etmek, bunlar hakkında elde ettiği bilgileri muhtara veya jandarmaya bildirmek,

f) Bağ, bahçe ve yolları, içme suyu tesisleri ile trafo ve köy orta malları, su kuyuları, su setleri ve kanallarına ve benzeri köy tesislerine yönelik her türlü tecavüzleri önleyecek tedbirleri almak ve bu gibi tesislerin korunmasında genel ve özel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak.”

KÖY KORUCULARININ SİLAH VE ZOR KULLANMA YETKİLERİ NELERDİR?

SİLAH KULLANMA YETKİLERİ

“Madde 10 – Köy korucuları kendilerine verilen görevlerin ifası sırasında aşağıdaki hallerde silah kullanabilirler:

1) Görevini yaparken kendisine saldıran ve hayatını tehlikeye koyan kimselere karşı hayatını korumak için mecbur olursa,

2) Görevini yaparken ahaliden bir kimsenin can veya ırz tehlikesi altında kaldığını görür ve onu kurtarmak için başka çare bulamazsa,

3) Cürmü meşhutta (yani yapılırken veyahut yapıldıktan sonra henüz izi meydanda iken) bir cinayetin failini yahut maznun bir şahsı yakalamak istediği halde, o kimse silahla karşı koyarsa,

4) Tutulan bir cani kaçar ve “dur” emrini dinlemez ve onu tekrar yakalamak için silah kullanmaktan başka çare bulunmazsa,

5) Eşkıya takibi sırasında yatak olan yerlerden şüpheli bir adam çıkar ve korucunun “dur” emrine itaat etmeyip kaçarsa,

Yukarıda sayılan hallerden başka korucu silahını kullandığından dolayı ceza görür. Korucu silah kullanmaya mecbur olduğu zaman bile mümkün mertebe öldürmeksizin yaralayarak tutmaya dikkat eder.”

BAĞLILIK EĞİTİM VE DENETİMLERİ

“Madde 11 – Köy korucuları; idari bakımdan köy muhtarına bağlı olup, onun gözetim ve denetimine tabidir.

Köy korucuları, mesleki bakımdan görev yaptıkları köyün bağlı olduğu Jandarma Komutanının emir ve komutası altındadır. İlçe Jandarma Komutanı köy korucuları teşkilatının eğitim ve özlük haklarını yürütmek, görevlerini etkin bir biçimde yapmalarını sağlamak ve denetlemekle mülki amir adına sorumludur.

Köy korucuları, göreve başlamadan önce ve görevden ihtiyaç duyulan hallerde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre en yakın birlikler tarafından belli bir süre eğitime tabi tutulurlar.”

ÖZLÜK HAKLARI NELERDİR?

“Madde 13 – Köy korucularına, hizmetin devamı süresince ödenecek ücret, o köy ihtiyar meclisince tespit edilir ve köy bütçesinden karşılanır. Köy korucularının görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri halinde 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

GİYECEK YARDIMI

“Madde 14 – Köy korucularının kıyafetleri ve silahlarının şekli İçişleri Bakanlığınca ve bu Yönetmeliğin yayımını müteakip, üç ay içerisinde belirlenerek bir genelge ile duyurulur.

Korucu elbiselerinin parası köy gelirinden senede bir defa verilir. İki senede bir de gocuk veya kepenek verilir.

Korucular, ellerine verilen koruculuk kimlik kartını daima üzerinde bulundurur ve korucusu olduğu köyün adı kalın yazı ve il ve ilçe adları ince yazı ile yazılmış olmak üzere gösterilen örneğe göre pirinçten bir levhayı göğüslerinin sol tarafına daima asmaya mecburdurlar.”

İZİNLERİ

“Madde 15 – Köy korucularına 30 gün yıllık izin verilir. Ayrıca, mazeretleri nedeniyle yılda toplam 15 günü geçmemek üzere ilgili köy muhtarının onayı ile izin verilir.

Hastalıkları halinde resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından verilecek raporlar uyarınca, yılda toplam 30 günü geçmemek üzere sağlık izni verilir.

Ancak, köy korucularının görevleri nedeniyle, vücutlarında meydana gelecek yaralanmalar ve diğer tedavi gerektirecek durumlar üzerine, yine resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek rapor süresince izinli sayılırlar. Köy korucularının, yıllık, mazeret ve sağlık izinleri süresince  aylık ücretleri kesilmez.”

Devamını Oku
Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı